Privacybeleid BC POONA Alkmaar

BC POONA Alkmaar verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden jouw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Hieronder staat precies wat jij van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van de door leden, donateurs, relaties, deelnemers en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van BC POONA Alkmaar, email of aanmeldformulieren en telefoongesprekken.

Gegevensverwerking

Wij houden een donateurs- en ledenadministratie bij. Daarnaast worden ook persoonsgegevens van relaties vastgelegd bij bestuursleden die met deze relatie communiceren. Een relatie is een persoon, lokale instantie of badmintonvereniging die bekend is bij BC POONA Alkmaar (bijvoorbeeld door deelname aan een badmintontoernooi, een nieuwsbriefabonnement of informatieaanvraag), maar geen lid of donateur is. Persoonsgegevens van vrijwilligers worden ook vastgelegd bij bestuursleden die met deze relatie communiceren.

BC POONA Alkmaar maakt mensen bewust van het belang van privacybeleid en roept hen via regelmatige proclamaties op om zich aan de voorgeschreven regels te houden. BC POONA Alkmaar’s bestaan wordt voornamelijk gefinancierd door contributies van leden en donaties van donateurs. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, datum inschrijving en w.a. verzekering) om jou te informeren over onze huisregels, beleid, uitnodigingen voor vergaderingen en toernooien, acties en de verslaggeving daarvan. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer je je aanmeldt. En offline of via een aanmeldformulier of een telefoongesprek wanneer je je aanmeldt als lid of donateur, of als vrijwilliger. BC POONA Alkmaar kan in sommige gevallen gebruik maken van diensten van derden om gegevens te verrijken als deze incompleet zijn of te valideren, bijvoorbeeld bij een verhuizing.

Financiële data en gegevens met betrekking tot een transactie, donatie, aankoop of betaling, worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie, lidmaatschap of aankoop en abonnement). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

De leden- en donateursadministratie BC POONA Alkmaar worden door het bestuur gecompleteerd en gevalideerd. Verzoeken van leden om persoonsgegevens van een ander lid te krijgen, worden alleen verstrekt met schriftelijke toestemming van het desbetreffende lid. Deze schriftelijke toestemming wordt apart opgeslagen voor audit doeleinden. De persoonsgegevens van leden/donateurs die de vereniging, ongeacht de reden, verlaten worden in een apart bestand opgeslagen voor historische doeleinden.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je verzamelen of deze laten wijzigen of verwijderen. Je kunt jouw wijzigingen per email of telefonisch doorgeven aan de voorzitter van BC POONA Alkmaar: .nl of 06-40085966 tijdens kantooruren.

Hier kun je ook terecht als je niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. BC POONA Alkmaar is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij je toegang mogen verlenen tot jouw persoonlijke gegevens in onze administratie. Je kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van je naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs (vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken), gericht aan BC POONA Alkmaar, per adres Treilerstraat 23, 1826 CB Alkmaar.

Deelname aan badmintontoernooien van BC POONA Alkmaar

Je kunt op diverse manieren (online en offline) aanmelden om deel te nemen aan toernooien van BC POONA Alkmaar. Als je meedoet aan een BC POONA Alkmaar-badmintontoernooi verzamelen we online persoonsgegevens. Als je vind dat jouw gegevens openbaar worden gemaakt door jouw online aanmelding, neem dan contact met de toernooicoördinator en vraag om een hardcopy inschrijfformulier. De verzamelde persoonsgegevens zullen binnen een(1) maand na het toernooi worden verwijderd m.u.v. de inchecklijst die wordt gebruikt voor afrekening en audit doeleinden.

E-mail

Wanneer je als lid, donateur of informatieaanvrager jouw e-mailadres aan BC POONA Alkmaar hebt verstrekt, word je per e-mail geïnformeerd over wat er zich afspeelt binnen de vereniging, om je op de hoogte te brengen acties, toernooien, etc.

Afmelden e-mail nieuwsbrieven

Wil je geen e-mail ontvangen of wil je niet meer meedoen aan toernooien?

Dan kun je je op elk moment afmelden voor deze e-mails door een email te sturen naar de voorzitter van BC POONA Alkmaar.

Contact met leden, donateurs, relaties, deelnemers en vrijwilligers

Nieuwe leden en donateurs ontvangen van BC POONA Alkmaar per e-mail of per post een welkomstbericht waarin het lidmaatschap of de donatie wordt bevestigd. BC POONA Alkmaar informeert haar leden en donateurs over de evenementen, etc. per email, via haar nieuwsbrieven, post, telefoon en/of sociale media. BC POONA Alkmaar houdt contact en informeert relaties, deelnemers en vrijwilligers per email, per post, telefoon en/of sociale media.

Beveiliging

BC POONA Alkmaar heeft de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor bestuursleden en medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen over privacybeleid

BC POONA Alkmaar houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Lees daarom regelmatig dit privacybeleid. Als je vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met de voorzitter van BC POONA Alkmaar: 06 – 40085966 (tijdens kantooruren) of .

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens
Beleid Algemene Gegevensbescherming Vereniging BC POONA Alkmaar. Versie 1.0 : 15 mei 2018.